Join me on the radio tomorrow, Thursday, April 21: